voetsula maakt zorg persoonlijk
Locaties Afspraak maken

over Voetsula

 

Voetsula is een jong en vooruitstrevend centrum voor podotherapie, waarin gewerkt wordt volgens de meest moderne paramedische inzichten. Kwaliteit van zorg en de belangen van onze patiënten staan bij ons altijd voorop.

 

Alle podotherapeuten binnen ons centrum zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook zijn alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en hebben een eigen AGB code (26050599 ).

 

Zo kunt u ervan verzekerd zijn dat in onze praktijken aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan.

 

 

kwaliteit

 

Ons centrum hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover. Daarom zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaringen over de behandeling, de praktijk en de (behandelend) podotherapeut. Voetsula maakt zorg persoonlijk. Het Patiënt Tevredenheid Onderzoek (PTO) helpt ons daarbij.

Indien u behandeld bent geweest bij Voetsula, Centrum voor Podotherapie, bestaat de kans dat wij u verzoeken mee te doen aan het  Patiënt Tevredenheid Onderzoek. U krijgt hiervoor, na de behandeling, een vragenlijst mee of toegestuurd met retourenveloppe.

 

 

klachtenregeling

 

U mag ervan uitgaan dat elke podotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw podotherapeut  met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de podotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw podotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw podotherapeut, dan kunt u ook de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten inschakelen of het Klachtenloket Paramedici.

 

TOPpodotherapie

Voetsula heeft zich aangesloten bij het landelijke netwerk van vijftien toonaangevende podotherapiepraktijken met ruim 100 praktijklocaties verspreid over Nederland: Toppodotherapie Nederland. Door kennis en kunde te delen in dit netwerk en door optimaal samen te werken, kunnen beide praktijken kwalitatief goede, kleinschalige en wijkgerichte zorg blijven leveren. Ook collega’s uit het netwerk kan snel om advies worden gevraagd of indien noodzakelijk kan er een second opinion voor de patiënt geregeld worden. Hiermee wordt gestreefd naar het bereiken van optimale tevredenheid en uitzonderlijke behandelresultaten.

 

Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk
 
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
 
Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 
 
De plichten van de praktijk
Podotherapie Voetsula is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
 
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor podotherapeutische zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door eventueel uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Podotherapie Voetsula hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Voetsula hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).
 
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe podotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe podotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude podotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe podotherapeut.  De oude podotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude podotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut.
 
Uw dossier wordt dan door uw podotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe podotherapeut worden overgedragen. Beide podotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Heeft u vragen / opmerkingen of een klacht dan kunt u ons van maandag t/m vrijdag bellen op ons centrale nummer: 035 8871565 of per mail : info@voetsula.nl
Ontwerp en realisatie: Colthoff Communicatie